Scenariusz lekcji matematyki

Temat: Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły i zwykłego na dziesiętny.

Nauczyciel prowadzący: Anna Pełka. Klasa V.

Zajęcia odbyły się w obecności wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Radomiu.

CELE:

 • wprowadzenie pojęcia ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego i okresu ułamka,
 • ćwiczenie zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny,
 • ćwiczenie dzielenia pisemnego,
 • ćwiczenie rozkładu liczb na czynniki pierwsze,
 • rozbudzanie twórczych poszukiwań wdrażania do logicznego myślenia,
 • wyrabianie zdolności skupienia koncentracji,
 • ćwiczenie woli doprowadzania pracy do końca,
 • przyzwyczajanie do współdziałania z innymi osobami zgodnie z zasadami pracy w zespole,
 • rozwijanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

  TYP LEKCJI– problemowa.

  METODA – klasyczna metoda problemowa.

  RODZAJ LEKCJI– ćwiczeniowa, pozwalająca wprowadzić pojęcia: ułamek dziesiętny nieskończony okresowy, okres ułamka.

  FORMY PRACY – zbiorowa jednolita: z całą klasą, w grupach

  ZASADY:

 • trwałości wiedzy,
 • przystępności nauczania,
 • systematyczności i logicznej kolejności,
 • świadomego i aktywnego udziału uczniów.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • plansze i karty pracy przygotowane przez nauczyciela,
 • kartki z zadaniami z pracy domowej,
 • Wanda Łęska, Stefan Łęski: Mogę zostać Pitagorasem. Materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy 5.

  PRZEBIEG LEKCJI:

  Część przygotowawcza

  Czynności nauczyciela

  Czynności ucznia

  Uwagi dotyczące realizacji

  Uwagi metodyczne

  1. Wstępna organizacja, przystąpienie do lekcji • sprawdzenie obecności uczniów
 • sprawdzenie porzadku organizacyjnego pozwalającego na rozpoczęcie pracy w grupach  2. Sprawdzenie pracy domowej


  3. Zapisanie tematu lekcji.


  4. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji – zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły i zwykłego na ułamek dziesiętny skończony. Nawiązanie do nowego tematu – nauczyciel rozdaje kartki z poleceniami (załącznik nr 1)
  5. Wprowadzenie pojęcia ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego i okresu ułamka – nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 2)
  Nauczyciel zadaje pytanie jaka prawidłowość występuje we wszystkich pięciu przykładach

 • .
  .
  .
  Przygotowanie zeszytów, podręczników.  Wskazani przez nauczyciela uczniowie odczytują wyniki obliczeń otrzymanych w domu. Wszyscy uczniowie porównują je ze swoimi wynikami.


  Jeden z uczniów zapisuje temat na tablicy, pozostali uczniowie w zeszytach przedmiotowych.
  Każda grupa samodzielnie wykonuje polecenie


  Każda grupa samodzielnie wykonuje polecenie.
  Grupowi kolejno zawieszają plansze na tablicy i omawiają sposób wykonania polecenia

  Uczniowie odpowiadają – w wyniku dzielenia otrzymaliśmy ułamki dziesiętne nieskończone; w rozkładzie mianownika na czynniki pierwsze oprócz 2 i 5 występują inne cyfry.

  Uczniowie są podzieleni na 5 grup.
  W każdej grupie są uczniowie o różnych zdolnościach.  Uczniowie są ochotnikami.

  Praca domowa ma wprowadzić uczniów w nowy temat.
  Postawienie problemu – zachęta do rozwiązania problemu.  Część podstawowa

  1. Sformułowanie definicji ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego i okresu ułamka

  2. Ćwiczenie zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny nieskończony okresowy – nauczyciel poleca wykonanie ćw. 3 str. 48.

  a) Uczniowie pod nadzorem nauczyciela redagują definicje (załącznik nr 3),
  b) Jeden z uczniów zawiesza w klasie planszę z definicjami,
  c) Uczniowie zapisują definicje w zeszytach
  Uczniowie samodzielnie wykonują obliczenia w zeszytach przedmiotowych.

  Uczniowie są ochotnikami.


  Nauczyciel naprowadza uczniów.
  Część końcowa

  1. Usystematyzowanie, powtórzenie i utrwalenie materiału.

  a) Nauczyciel poleca uczniom na gotowej planszy (załącznik nr 4) rozpoznać, które ułamki są ułamkami dziesiętnymi skończonymi, a które ułamkami dziesiętnymi nieskończonymi okresowymi i zapisać powtarzającą się cyfrę w nawiasach
  b) Nauczyciel poleca uczniom jeszcze raz spojrzeć na planszę z definicjami
  2. Omówienie pracy domowej
  a) Nauczyciel poleca jednemu z uczniów rozdanie kartek z pracą domową (załącznik nr 5),
  b) Nauczyciel wyjaśnia ewentualne niejasności.
  3. Zakończenie zajęć.
  a) Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.
  b) Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji  a) Uczniowie wskazują ułamki, które są ułamkami dziesiętnymi skończonymi, a które ułamkami dziesiętnymi nieskończonymi okresowymi i uzasadniają odpowiedź
  b) Wybrany przez nauczyciela uczeń przypomina definicje
  Uczniowie zapoznają się z treścią zadań.
  Uczniowie żegnają się z nauczycielem. Opuszczają klasę po uprzednim uporządkowaniu swego miejsca.

  Realizacja dodatkowego elementu wychowawczego

  Załącznik nr 1

  Karta pracy ucznia
  Oceń prawdziwość zdań. Wpisz: TAK lub NIE.
  1. Aby zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, trzeba w liczniku napisać liczbę utworzoną z kolejnych cyfr ułamka dziesiętnego, zaczynając od pierwszej różnej od zera cyfry, a w mianowniku napisać jedynkę z tyloma zerami, ile jest cyfr po przecinku w tym ułamku i otrzymany ułamek skrócić. ...........

  2. 0,25=25/100=1/4 ...........

  3. Dzieląc licznik ułamka zwykłego przez jego mianownik, otrzymujemy rozwinięcie dziesiętne tego ułamka. ...........

  4. Jeżeli mianownik nieskracalnego ułamka zwykłego w rozkładzie na czynniki pierwsze ma tylko dwójki, tylko piątki lub dwójki i piątki, to po zamianie go na ułamek dziesiętny otrzymamy ułamek dziesiętny skończony. ...........

  5. W wyniku zamiany ułamka 7/20 na ułamek dziesiętny otrzymamy ułamek dziesiętny skończony. ...........

  6. W wyniku zamiany ułamka 11/12 na ułamek dziesiętny otrzymamy ułamek dziesiętny skończony. ...........
  Załącznik nr 2

  Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny, a następnie rozłóż mianownik ułamka zwykłego na czynniki pierwsze.

  1) 5/12

  2) 10 7/15

  3) 4 3/11

  4) 24/33

  5) 7 7/9


  Załącznik nr 3

  Jeśli w rozkładzie mianownika ułamka występuje co najmniej jedna liczba różna od dwójki i piątki, to po zamianie otrzymamy ułamek dziesiętny nieskończony okresowy.

  Cyfrę lub grupę cyfr powtarzającą się cyklicznie w rozwinięciu dziesiętnym ułamka nieskończonego


  Załącznik nr 4

  Wskaż ułamki dziesiętne nieskończone okresowe.

  a) 0,475

  b) 0,416666...

  c) 5,7575...

  d) 0,12

  e) 0,4800

  f) 4,5454...


  Załącznik nr 5

  1.Zadanie domowe dla wszystkich uczniów:

  Następujące ułamki zwykłe zamień na ułamki dziesiętne. Podaj okres.

  a) 1/3

  b) 2/7

  c) 4/9

  d) 1 5/6

  e) 5 8/15

  f) 10 7/15

  2. Zadanie dla uczniów chcących rozwijać swe umiejętności na wyższym poziomie.

  Pomiędzy pary ułamków wstaw odpowiedni znak: =, <, >.

  7/12.....0,58(3)

  9/7.......1,286

  1 2/3.......1,666666...

  3 5/6.......3,81
  Opracowała:
  mgr inż. Anna Pełka - nauczycielka matematyki, dyrektor szkoły
  powrót na górę strony

  powrót