Scenariusz lekcji przyrody w klasie szóstej z wykorzystaniem komputera.

Temat: Poznajemy las i jego mieszkańców.


Blok tematyczny: Widzisz ? – oto „Złota polska jesień”.

Cele:

 • pobudzanie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia i ukazywanie wielości jego aspektów i składników ,
 • wprowadzanie do systematycznej pracy i prób jej organizowania ,
 • rozbudzanie i wzmacnianie pozytywnych emocji w kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w kontaktach z przyrodą ,
 • realizacja edukacji przyrodniczej w sposób interdyscyplinarny ,
 • inspiracja do twórczości własnej ,
 • umiejętność obserwacji ogólnej i szczegółowej ,
 • utrwalenie niektórych pojęć przyrodniczych .

  Metody:

  - praktycznego działania:
 • obserwacja ukierunkowana,
 • wykonywanie i kolorowanie rysunków,
 • przegląd slajdów (posługiwanie się komputerem),
 • sporządzanie i uzupełnianie tabel;

  - podające:
 • elementy wykładu,
 • pogadanka,
 • opis porównujący,
 • dyskusja

  - problemowa:
 • burza mózgów.

  Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

  Środki dydaktyczne:

  komputer; dyskietki ze slajdami; podręcznik „Przyroda 4” J. Fojt-Jasińska wyd. ABC; zeszyt ćwiczeń „Przyroda 4” - B. Czerwiński wyd. ABC; przybory do pisania, rysowania i kolorowania; karty pracy; atlasy roślin i zwierząt leśnych.

  Przebieg lekcji:

  I. Faza wstępna:

  1. Czynności organizacyjne.

  2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

  3. Sprawdzenie i ocena prac domowych.

  II. Faza główna:

  1. Nawiązanie do tematu lekcji „Poznajemy las i jego mieszkańców”.
  Las – ekosystem naturalny .
  Pole uprawne, akwarium – ekosystem sztuczny (ingerencja człowieka).
  Ekosystem – zespół organizmów żywych wraz z jego środowiskiem nieożywionym. Między organizmami w ekosystemie panuje stan równowagi, który warunkuje istnienie ekosystemu.

  2. Odczytanie informacji z podręcznika (s. 66) „Warstwowa budowa lasu”.

  3. Omówienie warstwowej budowy lasu z wykorzystaniem atlasów roślin i zwierząt leśnych.
  Las składa się z czterech warstw. Są to: ściółka, runo leśne, podszyt leśny i wysokie drzewa.
  - Co można zobaczyć w ściołce?
  Do ściółki zaliczamy: dywan opadłych liści, igliwie, dżdżownice i niewidzialne gołym okiem bakterie.
  - Czym charakteryzuje się runo leśne?
  Runo leśne tworzą rośliny cieniolubne, wymagające duże wilgoci: mszaki, paprotniki, borówki, czarne jagody, poziomki oraz grzyby i porosty. Mogą tam występować również siewki drzew i krzewów.
  Zwierzęta: ślimaki, żaby, zaskrońce, padalce, jeże, ryjówki.
  - Jakie organizmy zaliczamy do podszytu?
  Do podszytu zaliczamy:
  - krzewy: leszczyna, kalina, - młode drzewa do wysokości około 5 m, - zwierzęta: pajęczaki, owady, ssaki (lisy, zające, sarny, jelenie, dziki).

  Uwaga!

  Jako niebezpieczne mogą okazać się kleszcze, które należą do pajęczaków. Są one małych rozmiarów i żyją na drzewach liściastych. Żywią się krwią ludzką i zwierzęcą. Po powrocie z lasu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, gdy tkwi w nim kleszcz, trzeba zgłosić się do lekarza. Kleszcze są bowiem przenosicielami różnych chorób. Można przed nimi zabezpieczyć się odpowiednim szczepieniem.


  - Czym charakteryzują się wysokie drzewa? Latem występuje tam najwyższa temperatura i największa siła wiatru, największe nasłonecznienie i najmniejsza wilgotność.
  Można tam spotkać: gniazda ptaków, wiewiórki, kuny, dzięcioły a nawet barć.
  - Jakie wyróżniamy drzewa?
  - Drzewa liściaste (dąb, buk, topola, osika, grab, olcha itd.),
  - Drzewa iglaste (modrzew , świerk , sosna , jodła itd.)
  - Jakie mamy typy lasów ?
  Są to: lasy liściaste, lasy iglaste, lasy mieszane.

  Wymieniliśmy i omówiliśmy warstwy lasu: ściółka, runo leśne, podszyt leśny i wysokie drzewa.
  Proszę wymienić warstwy roślinności leśnej.
  Są to: runo leśne, poszyt leśny i wysokie drzewa.

  Wniosek:

  Ściółka nie jest warstwą roślinności leśnej. Jest natomiast warstwą lasu. W niej odbywają się procesy obumierania i rozkładu liści, igliwia i innych opadłych części organizmów roślinnych i zwierzęcych.

  4. Proszę otworzyć w komputerze podaną dyskietkę ze slajdami. Oglądamy prezentację „Piętra roślinności leśnej” (prezentacja wykonana wcześniej w programie PowerPoint).
  Sprawdzamy poprawność wpisów w tabeli, która jest zamieszczona w końcowej części prezentacji.

  5. Sporządzamy podobną tabelę, w której w poszczególnych warstwach lasu umieścimy nazwy zwierząt w nich występujących.
  Wysokie drzewa PodszytRuno leśne
  wiewiórka
  kuna
  dzięcioł

  pajęczaki
  owady
  ssaki
  (lisy, zające, sarny, jelenie, dziki)
  ślimaki
  żaby
  zaskrońce
  padalce
  jeże
  ryjówki


  6. Pogrupujcie teraz wyżej wymienione zwierzęta na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne.

  7. Uzupełniamy karty pracy:
  Kolorowanie rysunku i wpisywanie nazw warstw lasu i podawanie przykładów organizmów w nich występujących.

  III. Faza końcowa:

  1. Podsumowanie lekcji.
  - O jakim ekosystemie mówiliśmy na lekcji? - Jakie wyróżniamy warstwy lasu? - Jakie wyróżniamy piętra roślinności leśnej? - Proszę podać nazwy organizmów roślinnych i zwierzęcych występujących w poszczególnych warstwach lasu.

  2. Praca domowa:

  - dla chętnych (do wyboru):
  - ułóż krótki wiersz , w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do wyprawy do lasu.
  - ułóż piosenkę, która będzie opiewać piękno lasu w jesiennej krasie.

  - dla wszystkich:
  - ćwiczenie 2 s. 60 – zeszyt ćwiczeń,
  - przygotuj się do wycieczki do lasu (zasady bhp; zasady pracy grupowej – wypełnianie kart pracy;
  zasady zachowania się w lesie: odpowiednie ubranie; przybory do pisania; przybory do obserwacji; pojemniki na zebrane okazy; obowiązkowo zabrać dobry humor i chęci do pracy).

  3. Ocena pracy uczniów na lekcji.

  4. Czynności porządkowe.

  Opracowała mgr Halina Mydłowska
  powrót na górę strony

  powrót